Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Levensvisie Pater Klaas Schilder

‘Als oprichter van de Stichting Pater Klaas Schilder wil ik graag de doelstelling van deze Stichting, zoals die mij voor ogen staat, proberen onder woorden te brengen. Ik zoek vooral aansluiting bij de armoedige, hulpbehoevende wereld waarin ik leef en werk.

Het vermogen van de Stichting kon vooral worden gevormd door het arbeidzame leven van mijn ouders. De sociale instelling van mijn vader in de toenmalig arme Volendamse gemeenschap mag een voorbeeld voor anderen zijn in de welvarende wereld van nu. Mensen die zijn zorgzame voorbeeld willen volgen en die toekomstperspectief en werkgelegenheid willen bieden in écht hulpbehoevende gemeenschappen en andere culturen, verdienen het door de Stichting te worden geholpen.

Zelf ben ik in mijn dagelijks leven heel praktisch bezig met het ondersteunen van de medemens die daar (in Congo), gezien de heersende omstandigheden, heel direct behoefte aan heeft. Het gaat veelal om allereerste levensbehoeften zoals voedsel, kleding, medicijnen en het bieden van een veilig onderdak. Alleen door midden tussen deze medemensen in te staan, kan worden beoordeeld waar, wanneer en in welke vorm ondersteuning zinvol is. Een onbaatzuchtige levenshouding die diep wortelt in ons Geloof is van wezenlijk belang om de bedoelingen van de Missie volhardend en steeds zo goed mogelijk uit te voeren. Ook al is de werksituatie bijna nooit eenvoudig.

De Stichting kan personen ondersteunen die ter plaatse de hulpbehoevenden op een voor hen herkenbare wijze helpen. Kleinschalige hulp die zinvol is en direct effect sorteert. Ik denk aan armoedebestrijding in het algemeen, aan scholingsprojecten die zonder steun zouden stilvallen, aan de bestrijding van ziekten zoals tbc en suikerziekte.

In de eerste plaats gaan mijn gedachten uit naar de Missie in het gebied waar ik werkzaam ben. Maar ook het werkend missieteam van mijn zuster Aaf past heel goed in mijn beeld. Haar directe aanpak om veelal zélf de goederen ter plaatse af te leveren, zodat de hulp doeltreffende op de juiste plaats terecht komt, spreekt mij zeer aan. Er ontstaat diepgaand inzicht in wat zich daar afspeelt. Dat is heel waardevol en sturend voor de vele handen die op het thuisfront helpen.

Het is heel belangrijk om te blijven nagaan of de verleende hulp ook werkelijk op de bedoelde plek terecht komt. Essentieel is dan ook om goed contact te onderhouden met (kerkelijke) instellingen en personen die de praktijk uit eigen ervaring kennen.

Ik hoop dat ik daarbij op uw steun mag rekenen.’

Was getekend,
Pater Klaas Schilder